top of page

 ALLMÄNNA HYRESVILLKOR 

 ( AVSER FORDON SOM ÖVERSTIGER 3,5 TON OCH KRÄVER HÖGRE KÖRKORTSBEHÖRIGHET ÄN B ) 

 §1. Fordonets användning 
 1.  Fordonet får användas inom Sverige av hyresmannen. Tillstånd att få bruka fordonet i övriga Norden krävs ett separat godkännande av uthyraren. Tillåtelse av extra chaufför måste registreras och godkännas hos uthyraren. Tillåts annan person köra fordonet sker det helt på hyresmannens ansvar. Hyresmannen svarar för att de som kör fordonet har giltigt körkort/förarkort och de specialkunskaper som krävs för att handha fordonet. 

 2. Hyresmannen är medveten om att hans rätt att disponera fordonet enligt hyresavtalet omedelbart upphör om hyresmannen utan uthyrarens skriftliga tillstånd för bilen ut ur Sverige. Detta innebär att polis/tull eller annan som handlar i uthyrarens intresse har rätt att omhänderta och kvarhålla fordonet. 

 3. Hyresmannen är ansvarig för samtliga kostnader som uthyraren kan drabbas av om hyresmannen olovligen fört fordonet utanför Sverige. 

 4. Hyresmannen svarar för att bilens lastförmåga ej överskrides, samt att lasten är säkert förankrad. 

 5. Hyresmannen svarar för att transporter av Farligt Gods sker enligt särskilda bestämmelser och utrustning. 

 6. Hyresmannen ansvarar för att giltigt färdskrivarblad eller förarkort finns i bilens färdskrivare. 

 7. Hyresmannen ansvarar för att giltigt Trafiktillstånd finns. 

 8. Hyresmannen får inte hyra ut fordonet till annan. 

 §2. Hyran och dröjsmål vid betalning. 

 Hyreskostnaden för fordonet anges på första sidan av detta avtal. Uthyraren äger rätt att begära depositionsbelopp eller förskott på hyran. 

I hyran ingår inte kostnader för drivmedel eller trängselskatter. Om hyresmannen inte betalar hyran på förfallodagen, utgår dröjsmålsränta efter en räntesats som motsvarar Riksbankens vid varje tidpunkt gällande diskonto plus 12%. Hyresmannen förbehåller sig rätten att justera hyran under pågående avtal i samband med att förändringar sker på räntemarknaden eller andra kostnader som betingas av förändrade regler som rör fordonsmarknaden. Vid fakturering äger uthyraren rätt att debitera en faktureringsavgift på 25 kr exkl. 

mervärdesskatt. 

 §3. Försäkringar och försäkringsersättning 

Uthyraren svarar för att fordonet är helt försäkrat utöver trafikförsäkring. Godsförsäkring ingår ej. Dragfordonets trafikförsäkring gäller enbart för brukande inom Sverige. Det är hyresmannens ansvar att ha släpfordon trafikförsäkrade. trafikförsäkringen skall tecknas separat i eget bolag av hyresmannen. Följande självrisker betalas av hyresmannen: 

 Är föraren under 24 år och vållande till skada utgår ett “ungdomsskadekostnadsuttag” om SEK 3000: - ex moms utöver vad som ovan angivits. 

Reparationskostnader för skador som uppstått genom oförsiktighet - t ex slarvigt lastad bil, fläckad eller trasig inredning, sönderbrutna reglage eller liknande, betalas fullt ut av hyresmannen. 

Det krävs en särskild överenskommelse i varje enskilt fall för att ett avtal om självriskreducering skall gälla och det ska framgå av hyresavtalet. 

Skadekostnadsreducering gäller inte om fordonet stjäls med nyckel. Hyresmannen har skyldighet vid skada omgående göra en skadeanmälan. Vid parkeringsskador eller om annan  bilförare smitit krävs polisanmälan och/eller vittnesuppgifter. 

 §4. Försenad eller felaktig leverans

Om uthyraren inte överlämnar fordonet i funktionsdugligt och lagenligt skick vid avtalad tidpunkt, har hyresmannen rätt att häva avtalet eller begära sådan nedsättning av hyran som svarar mot felet. Hävning eller skadeståndspåföljd får dock inte göras gällande, när uthyraren erbjuder sig att avhjälpa fel på fordonet eller erbjuda ersättningsfordon och rättelse sker genast och utan kostnad eller märkbar olägenhet för hyresmannen. 

 §5. Fordonets skötsel 

 Hyresmannen ansvarar för att fordonet vårdas väl och hålls i lagenligt skick. Om fordonet utnyttjas för en längre hyresperiod, skall hyresmannen på uthyrarens anmodan bidraga till att föreskrivna serviceinspektioner utförs på anvisad verkstad. Uthyraren skall upplysa om när serviceinspektioner skall ske. Uthyraren har rätt att besiktiga fordonet under hyrestiden, om skälig anledning finnes att antaga att äganderätten satts i fara eller att betydande risk för värdeminskning föreligger, utöver vad som följer av normalt brukande. 

 §6. Åtgärder vid fel, skada eller stöld 

 Hyresmannen skall underrätta uthyraren om fel eller skada uppstått på fordonet eller om stöldtillbud inträffat under hyrestiden. Uthyraren skall efter sådan underrättelse meddela hyresmannen vilka åtgärder som skall vidtas med fordonet. Hyresmannen får dock utan att underrätta uthyraren låta utföra reparation, som är nödvändig för fordonets framförande, om kostnaden inte överstiger 2000 kronor. Sådan reparationskostnad skall ersättas av uthyraren, om inte hyresmannen (se §8) skall svara för kostnaden. Hyresmannen skall kunna styrka egna utlägg med kvitton eller på annat tillfredställande sätt. 

 Vid försäkringsfall skall hyresmannen så snart möjligt göra skadeanmälan till uthyraren samt i övrigt fullgöra uthyrarens åliggande gentemot 

försäkringsbolaget. Det åligger därför hyresmannen att vid stöld av eller vid skada på fordonet, som orsakats av okänd person och som upptäckts eller borde upptäckas av hyresmannen, göra en polisanmälan på den ort där stölden/skadan skett och sända kopia till uthyraren. Vid försumlighet att fullgöra dessa förpliktelser mot försäkringsbolaget, svarar hyresmannen gentemot uthyraren fullt ut för uppkommen skada. 

 §7. Uthyrarens ansvar vid fel eller skada

Uppstår fel eller skada på fordonet under hyrestiden, har hyresmannen rätt att häva avtalet eller begära sådan nedsättning i hyran, som svarar mot felet eller skadan. Avtalet får dock inte hävas om uthyraren from dagen efter det att han underrättas om att det inträffat trafikskada eller annan händelse, som gör att fordonet inte kan brukas, lämnar ersättningsfordon av samma eller liknande typ som det förhyrda eller dessförinnan låter reparera fordonet.

 §8. Hyresmannens ansvar vid förlust, skada, viten m m 

Hyresmannen ansvarar inför uthyraren för förlust av eller skada på fordonet under hyrestiden i den omfattning förlusten eller skadan inte täcks av försäkring enligt §3 ovan. För ekonomiska påföljder som kan drabba uthyraren i egenskap av fordonets ägare, som exempelvis överträdelse av hastighets-, trafik- och parkeringsbestämmelser, passage vid avgiftsbelagda tullstationer, trafik- eller miljözoner mm, svarar hyresmannen för samtliga uppkomna kostnader. Hyresmannen är skyldig att ersätta uthyraren för de expeditionskostnader som uthyraren förorsakats genom att hyresmannen inte i rätt tid själv betalar eventuella böter eller avgifter i anledning av sådana överträdelser för vilka hyresmannen svarar. Expeditionskostnaden får uppgå till högst 200 kr för varje överträdelse. Om krav på ersättning för fler överträdelser framställs samtidigt eller i nära anslutning till varandra får högst 600 kr uttagas.

 §9. Återlämnande i förtid

Hyresmannen har rätt att återlämna fordonet före utgången av den avtalade hyresperioden. Uthyraren har då rätt att debitera hyra efter gällande hyresprissättningsregler, dvs. dygns-, vecko-, månads- eller avtalspris. Beror återlämnandet på dödsfall, allvarlig sjukdom eller annan liknande omständighet, som hyresmannen ej känt till vid avtalets ingående, har uthyraren inte rätt till sådan ersättning.

 §10. Återlämnande

Hyresmannen skall vid hyrestidens utgång återlämna fordonet på samma plats det avhämtats om annat inte överenskommits. Fordonet skall återlämnas i samma skick som vid avhämtandet bortsett från försämring p g a normalt slitage. Uthyraren och hyresmannen skall om möjligt gemensamt besiktiga fordonet för bedömning av dess skick vid återlämnandet. Beror underlåtenhet att återlämna fordonet på överenskommen tidpunkt på dödsfall, allvarlig sjukdom eller annan liknande omständighet, utgår endast enkel hyra under den tid hindret består. Efter två veckor utgår dock hyra med dubbelt belopp. Om hyresmannen inte återlämnar fordonet enligt avtal är han skyldig att ersätta uthyraren för de kostnader som varit nödvändiga för att återställa fordonet till en sådan plats där det kan tas i bruk av uthyraren. Det är förbjudet vid straffansvar att bruka fordon efter hyrestidens utgång. Är fordonet i sådant skick vid återlämnandet att en normal rekonditionering inte är tillräcklig utför uthyraren sanering på hyresmannens bekostnad. Ex. hårt nedsmutsat fordon eller inredning, röklukt, djurhår m.m.

Uthyraren har 6 timmar, efter återlämnandet, på sig att syna fordonet efter uppkomna skador eller annan avvikelse som kan innebära merkostnad för hyrestagaren.

 §11.Uthyrarens hävningsrätt m m

 Uthyraren har rätt att omedelbart häva avtalet om 
 

 • a) hyresmannen inte fullgör sina betalningsåtaganden gentemot uthyraren då de förfallit till betalning, om dröjsmålet inte är av ringa betydelse för uthyraren. 
   

 • b) Fordonet utsätts för onormal körning eller vanvårdas så att betydande risk för värdeminskning föreligger. 
   

 • c) Hyresmannen i övrigt åsidosätter bestämmelse i detta avtal, vars iakttagande inte är endast ringa intresse för uthyraren. Hyresman och/eller förare som bryter mot ovannämnda villkor eller på annat sätt förorsakar uthyraren skada rapporteras rutinmässigt till BURF: informationslista. Informationslistan distribueras till BURF-anslutna biluthyrningsföretag med rekommendation om att ej hyra ut bil till i listan angivna personer. Om beställd bil ej avhämtas enligt överenskommelse eller avbokas med mindre än 1 dags varsel räknat från hyresperiodens början har uthyraren rätt till ersättning för utebliven hyra. För hyresperioder kortare än en vecka har hyresmannen rätt till 1 dags ersättning. För hyresperioder motsvarande 1 vecka tas en ersättning ut för 2 dagar och för längre perioder än 1 vecka 3 dagars hyreskompensation. 

 §12. Behandling av person/företagsuppgifter

Uthyraren behandlar hyresmannens person- och företagsuppgifter i ett datoriserat register för att kunna fullgöra sina förpliktelser och tillvarata sina rättigheter enligt detta hyresavtal. De personuppgifter som behandlas är namn, personnummer, körkortsinnehav, adress, telefon- och e-postadress. 

Vidare registreras uppgifter om hyrd lastbil, hyresperiod, körsträcka, priser och villkor mm. Vid särskild överenskommelse lagras uppgifter från digital färdskrivare/förarkort. Uppgifterna används i uthyrningsverksamheten och lämnas inte ut till annan med undantag för myndigheter som kan begära uppgifter om brukare av specifik bil under en specifik period. I fall då hyresmannens betalningsförpliktelse inte fullgörs kan ytterligare personuppgifter komma att inhämtas från offentligt tillgängliga register och lagras under ärendets handläggning. 

Uppgifterna lämnas i sådant fall ut till inkassoföretag, myndighet/domstol för indrivning, fastställelse och fullgörande av avtalsförpliktelse. 

Den behandling av person- och företagsuppgifter som förekommer är lagring och bearbetning av uppgifterna för avtalets fullgörande samt, i de fall hyresmannen inte skriftligen motsatt sig detta, för marknadskommunikation. Uppgifter från färdskrivare bearbetas ej. 

Hyresmannen har rätt att en gång per år utan kostnad, skriftligen begära att få ta del av vilka uppgifter som registrerats. Hyresmannen har rätt att när som helst begära rättelse av eventuellt ändrade eller felaktiga uppgifter. 

bottom of page